Pirmiausia reikia susikurti asmeninę paskyrą. SVARBU: Nurodytas el. paštas ir asmeninis telefonas turi būti autentiški, nes jie skirti korespondencijai ir informacijai.
Abonementą galima įsigyti tiek prieš prasidedant mėnesiui, tiek jau jam prasidėjus.
Galima įsigyti kelis mėnesius į priekį ir kelis abonementus, tą patį mėnesį. Perkant antrą abonementą, tam pačiam žmogui, tą patį mėnesį – susisiekite su administracija, padarysime nuolaidą.
Perkant abonementą mėnesiui prasidėjus (neturėjus jo prieš tai ir esant laisvų vietų) sistema sugeneruos kainą pagal pirkimo datą.
Turint mėnesinį abonementą, 20tą mėnesio dieną gausite informacinį laišką apie pirmenybę prasitęsti abonementą ateinančiam mėnesiui – jį apmokant.
Esamam abonementui vietos rezervacija yra laikoma iki 27os mėnesio dienos. Neapmokėjus ateinančio mėnesio abonemento iki minėtos dienos, abonemento vieta tampa laisva ir ją gali įsigyti visi. Tiek svetainės lankytojai, tiek paraiškas laukiančiųjų sąraše užpildę žmonės, tiek ir buvę abonementai.
Esant laukiančiųjų sąraše ir pageidaujant lankyti grupę kurioje šiuo metu nėra vietos, gausite informacinį laišką apie atsilaisvinusią vietą(kai tik ji atsilaisvins) ir galėsite iškarto įsigyti.
Kelios grupės yra uždaros ir patekimas į jas yra tik
užpildžius paraišką ir patvirtinus treneriui/administracijai.
BadmintonoCentro abonementas yra perkamas mėnesiui ir skaičiuojasi 8 apsilankymai treniruotėse.
Mėnesiai ne visada turi lyginį skaičių treniruočių(8), todėl praleidus treniruotę reikia kontaktuoti su treneriu ir prašytis ateiti papildomai. Treniruočių yra daug, tiek Ogmios mieste tiek Lazdynuose. Už papildomas treniruotes einamąjį mėnesį BadmintonoCentras papildomai neprašys:) Sezonas skaitomas nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 1 - kalendoriniai metai. Mokama visada prieš prasidedant mėnesiui. Per sezoną abonementą galima stabdyti 1 mėnesį, prieš tai pranešus treneriui apie planuojamas atostogas. Stabdytis abonementą galima du kartus, bet netrumpiau kaip po 2 savaites. Vienkartiniai praleidimai nesiskaičiuoja ir nuolaida abonementui netaikoma.
Juridinis asmuo
Pavadinimas Badmintono centras
Kodas 305701830
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Adresas Vilnius, Verkių 29.
Telefono numeris 8 650 70617
El. pašto adresas: karolis.semeta@gmail.com
Interneto svetainės adresas: www.badmintonocentras.lt
Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ)
teikėjo (institucijos) vadovo vardas ir pavardė Karolis Semeta

INFORMACIJA APIE NVŠ PROGRAMĄ
Programos kodas Neformaliojo švietimo programų registre120504249
Programos pavadinimas - Vaikų ir jaunimo užimtumo didinimas per
badmintonąVilniuje;
Programos lygmuo - Savivaldybės lygmens;
NVŠ programos kryptis – Sportas;
NVŠ programos vykdymo būdas – Kontaktinis;

NVŠ programos tikslas:
Ugdyti ir plėtoti vaikų ir jaunimo kompetencijas pasitelkiant badmintono žaidimą

NVŠ programos uždaviniai:
1. Sudominti vaikus badmintonu ir supažindinti su sporto pagrindais.
2. Skatinti vaikų
tobulėjimą, individualių tikslų siekimą grupėje, ir disciplinuotą asmenybę.
3. Skatinti ryžtą
siekiant tikslų, atsakomybę, kryptingai jų siekiant ir profesionalų požiūrį į darbą.

Kompetencija. Kompetencijos apibrėžtis.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija
Asmens savimonė ir savitvarda, socialinis
sąmoningumas, tarpusavio santykių kūrimo
gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir
asmens rūpinimasis fizine ir psichine sveikata;

Ugdomos kompetencijos:
Įvadas į badmintono žaidimą;
1. Susipažinimas tarpusavyje;
2. Lūkesčių ir poreikių išsiaiškinimas;
3. Fizinio pajėgumo įsivertinimas;
4. Mokymasis pasiruošti treniruotei
Metodai:
Susipažinimo žaidimai, estafetės, supažindinimas su naudojimu inventoriumi, bendrų taisyklių nusistatymas;

Pasirengimas treniruotėms; fizinis pasirengimas:
1. Apšilimas, Traumų prevencija.
2. Greičio ugdymas atliekant įvairius judriuosius žaidimus
3. Reakcijos tobulinimas per specialius žaidimus;
Metodai - Aktyvus pasakojimas, demonstravimas, judrieji žaidimai.

Badmintono technikos mokymas
1. Žaidimo taisyklių išsiaiškinimas ir teisingas supratimas;
2. Teisingas badmintono raketės laikymas, teisingų judesių atlikimas
3. Skirtingų smūgių mokymas ir jų kartojimas skirtingose aikštelės vietose
4. Akcentuoti smūgių tikslumą ir stiprumą išmokus smūgio techniką skirtingose aikštelės kampuose;
Metodai - Aiškinimas demonstruojant, stebėjimas kartojimas, darbas grupėse, reflektavimas

Badmintono taktikos mokymas
1. Strateginio mąstymo ugdymas žaidimo metu renkantis išmoktus smūgius judesius. Žaidimas atliekant apgalvotus sprendimus.
2. Žaidimas komandoje ir individualiai, sąžiningo ir garbing žaidimo mokymas
3. Mokymasis reaguoti į nesėkmes, taip išlaikant motyvaciją užsiimama veikla.
Metodai - Žaidybinių situacijų sukūrimas, kad žaidėjas turėtų pasirinkti, kurį smūgį atlikti. analizė, grupiniai ir individualūs aptarimai, refleksijos. Koučingas. Darbas komandoje.

Pažangos vertinimas ir aptarimas:
1. Reguliarus siekiamų tikslų aptarimas;
2. Reflektavimas apie pasiektus ir norimus pasiekti rezultatus.
Metodai - Video analizė, Stebėjimas, Įsivertinimas, reflektavimas, grupinės diskusijos, individualūs aptarimai.

Ugdymosi poreikių dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų:
Klausos sutrikimų

Nurodytiems mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams:
Badmintoną gali sportuoti klausos sutrikimų turintys asmenys.

Numatomas mokinių skaičius vienoje grupėje 20;
Numatomas grupių skaičius 5;
Neformaliojo vaikų švietimo sutartį galite rasti įėjus į pageidaujamą pirkti abonementą. Užpildžius ir pasirašius sutartį iki 20 - tos mėnesio dienos, laukite patvirtinimo ir kainos pasikeitimo vaiko abonementiniam mokesčiui. Nuolaida bus padaryta nuo ateinančio mėnesio.
Būkite atidūs. Įsivėlus klaidai, sutartį turėsime panaikinti, o jūs pildant per naujo krepšeliu pasinaudosit tik dar nuo kito mėnesio.

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

D.U.K.
1. Kokie vaikai turi teisę pretenduoti gauti NVŠ krepšelį?
Teisę į NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

2. Kokias programas lankantys vaikai gali pretenduoti gauti NVŠ krepšelį?
Tėvai ir vaikai, norintys gauti NVŠ krepšelį, gali rinktis iš Vilniaus miesto savivaldybės akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo. Akredituotų programų Vilniaus mieste sąrašas paskelbtas čia.

Portale www.emokykla.lt yra skelbiamos akredituotos NVŠ programos visoje Lietuvoje. Nuorodą į Vilniaus miesto akredituotas programas rasite čia.

Pabrėžtina, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį.

3. Kur turi kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?
Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų NVŠ programų sąrašo turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. NVŠ teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir NVŠ krepšelio skyrimo sąlygas.

Tėvai, norintys vaikui gauti NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį. NVŠ teikėjai per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdami finansavimo NVŠ lėšomis požymį, o sutarties kopiją pateikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojui iki einamojo mėnesio pabaigos. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

SVARBU: laiku nepasirašius sutarties, jos neatsiuntus VMSA darbuotojui arba nepažymėjus mokiniui finansavimo pobūdžio Mokinių registre finansavimas tą mėnesį gali būti neskirtas.

4. Kada gali kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?
Vilniaus miesto savivaldybės administracija NVŠ finansavimą skiria akredituotas programas vykdantiems teikėjams atsižvelgiant į turimą finansavimą. Todėl rekomenduotina kreiptis į teikėją kuo ankščiau ir išreikšti norą lankyti jo vykdomą programą. Tačiau dėl NVŠ krepšelio tėvai gali kreiptis į teikėją visus mokslo metus, jei teikėjas turi laisvų finansuojamų vietų.

5. Kiek reikia mokėti už NVŠ programą, jei pritaikytas 20 eurų NVŠ krepšelis?
Kai vaikui pritaikomas 20 eurų NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti 20 eurų mažiau. NVŠ teikėjai negali siūlyti alternatyvių modelių (pavyzdžiui, lankyti daugiau užsiėmimų, sumažinti programos kainą mažiau nei 20 eurų ir pan.), išskaičiuoti administracinius mokesčius ir kt.

6. Kada NVŠ krepšelis neskiriamas?
Jei vaikas per mėnesį išlanko mažiau nei 4 pedagogines valandas, tą mėnesį NVŠ krepšelis neskiriamas. Todėl yra svarbu užtikinti vaiko lankomumą.

7. Kokiam laikotarpiui skiriamas NVŠ krepšelis?
NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo rugsėjo 1 d. iki birželio mėn. 30 d. (10 mėnesių).

8. Kokie yra mokinio, tėvų/ globėjų įsipareigojimai?
Visų pirma – norint pasinaudoti NVŠ krepšeliu būtina laiku pasirašyti NVŠ paslaugų teikimo sutartį. Pasirašius NVŠ teikimo sutartį su būrelio vykdytoju, tėvai/ globėjai privalo užtikrinti reguliarų vaiko užsiėmimų lankomumą, informuoti būrelio vadovą apie mokinio sveikatos sutrikimus, suteikti asmens duomenis (vardas, pavardė, mokinio asmens kodas, kontaktai), kurie su sutartimi teikiami NVŠ tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl NVŠ programos finansavimo.

Nusprendus nutraukti arba pakeisti veiklą – tėvai/globėjai turi kuo greičiau informuoti NVŠ teikėją bei sutvarkyti reikiamus dokumentus.

9. Ar galima vidury mokslo metų keisti būrelį ir gauti NVŠ krepšelį kitame būrelyje?
Mokslų metų eigoje galima keisti lankomą būrelį nutraukus esamą sutartį ir pasirašius naują sutartį su kito būrelio vykdytoju. Atkreipiame dėmesį, kad NVŠ krepšelis nekeliauja paskui vaiką. NVŠ finansuojamos vietos skiriamos akredituotas programas vykdantiems teikėjams, todėl ne visada kitas būrelis turės laisvų NVŠ finansuojamų vietų. Jei yra svarbu ar naujame būrelyje gausite NVŠ krepšelį, rekomenduotina susisiekti su būrelio vykdytoju ir išsiaiškinti ar turi laisvų finansuojamų vietų ir kokia tvarka yra ji skiriama.

10. Ką daryti, jei NVŠ teikėjas nemažina būrelio mokesčio, nors yra pasirašyta NVŠ paslaugų teikimo sutartis arba nesuteikia informacijos dėl NVŠ krepšelio gavimo?
Jei NVŠ teikėjai nesuteikia visos informacijos dėl 20 eurų NVŠ krepšelio gavimo arba nesumažina programos kainos, prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrių mob.tel. +370 687 51907, el.p. arturas.sirajevas@vilnius.lt.

11. Kam skiriamas padidintas NVŠ krepšelis?
Padidintas NVŠ krepšelis skiriamas:

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (vidutinių, didelių ir labai didelių) - 40 Eur./mėn.
vaikams gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą - 40 Eur./mėn.
Dėl aikštelių rezervacijos atšaukimo prašome susisiekti el.p: karolis@badmintonocentras.lt arba tel +37065070617
Grąžinti ar pakeisti prekes galima tik šiomis sąlygomis:
1. Pakeisti arba grąžinti įsigytą prekę galite per 14 kalendorinių dienų Lietuvoje arba per 30 kalendorinių dienų Europos Sąjungoje ir kitose šalyse nuo prekių pristatymo dienos.
2. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pateikta tvarkingoje pradinėje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, etc.) ir toje pačioje komplektacijoje, kokioje pirkėjas ją įsigijo.
3. Norint keisti ar grąžinti naujas prekes prašome susisiekti: jurgis@badmintonocentras.lt arba telefonu: +37069961238;
4. “Badmintono centras” turi teisę nepriimti keičiamos arba grąžinamos prekės, jei ji pateikiama panaudota, be etikečių ar sugadinta, pasibaigęs jos keitimo/grąžinimo terminas, arba jei ji buvo pagaminta ar pakoreguota pagal individualų užsakymą (pakeista prekės spalva, pakoreguotas prekės ilgis ar plotis, etc.).
5. Keičiamų ar grąžinamų prekių siuntimo/pristatymo išlaidas apmoka pirkėjas. Grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos neapmokamos.
6. Pinigai už grąžintą prekę grąžinami per 14 kalendorines dienas. po to, kai prekė yra gauta, patikrinama, kad ji yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, yra visi įpakavimai, etiketės. Pinigai pirkėjui yra grąžinami į grąžinimo akte nurodytą sąskaitą.
7. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta). Dovanų kuponas į pinigus nėra keičiamas.
8. Grąžinant su nuolaida įsigytą prekę, grąžinama su galiojusia nuolaida sumokėta suma.
9. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.“


Naudotos prekės patenka į negrąžinamų ir nekeičiamų prekių sąrašą, todėl įsigijus tokias prekes ir vėliau persigalvojus dėl jų reikalingumo, tokių prekių pardavėjas neprivalo priimti – jos gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui geranoriškai sutikus. Pirkėjas jas perka tik įsitikinęs, kad jos pilnai atitinka jo norimą kokybę ir tenkina jo poreikius.